Linux下将文件夹权限设为755,文件设为644,如果每个文件夹下既有文件夹,也有文件,手工设置会很麻烦。

可以通过下面的命令设置:

方法1

find . -exec sh -c "if [[ -d "{}" ]]; then chmod 755 "{}"; else chmod 644 "{}"; fi " \;

方法2

find ./ -type d -print|xargs chmod 755;
find ./ -type f -print |xargs chmod 644
最后修改:2020 年 11 月 03 日 03 : 12 PM